Klaipëdos miesto simbolis burlaivis „Meridianas“ po rekonstrukcijos pakëlë bures ir pradëjo treèiàjá po rekonstrukcijos sezonà.